تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 48
  • بازدید دیروز : 47
  • بازدید کل : 34969

  پایان نامه تحول فرهنگی ایرانیان (تطبیق انتقادی نظریه اینگلهارت بر ارزشها و نگرشهای ایرانیان)


  دانشگاه تهران

  دانشکده علوم اجتماعی

  پایان­نامه دفاعیه کارشناسی ارشد

  رشته جامعه ­شناسی

  تحول فرهنگی ایرانیان

  (تطبیق انتقادی نظریه اینگلهارت بر ارزشها و نگرشهای ایرانیان)

  استاد راهنما: سعید معیدفر

  استاد مشاور: یوسف اباذری

  دانشجو: *****

   

  فهرست مطالب

  فصل اول 1

  1-1- طرح مسأله. 2

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

  1-3- سؤالات تحقیق. 8

  فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی 10

  2-1- ادبیات تجربی: پژوهشهای پیشین. 11

  2-1-1- پیمایش سال 1379. 11

  2-1-2- پایان نامه ها. 11

  2-1-3-تطبیق نظریه اینگلهارت در دیگر کشورها. 13

  2-1-4- تحلیل های ثانویه. 18

  2-2- ادبیات نظری:جایگاه نظری اینگلهارت در مقایسه با نظریات نوسازی. 23

  2-2-1- نظریه نوسازی. 23

  2-2-2 تفاوتهای نظریه اینگلهارت و نظریه نوسازی. 25

  2-3- چارچوب نظری. 29

  2-3-1- رویکردهای نظری به مفهوم فرهنگ. 30

  2-3-2- نظریه عمومی کنش. 34

  2-3-3- بررسی کتاب تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی. 40

  2-3-3-1- بیان فرضیات نظریه اینگلهارت. 41

  2-3-3-2- مدل تحلیلی اینگلهارت. 46

  2-3-4– تعیین جایگاه نظریه اینگلهارت در نظریه عمومی کنش. 47

  2-4- فرضیات تحقیق. 49

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق 51

  3-1- روش تحقیق. 52

  3-1-1- تحلیل ثانویه داده ها. 53

  3-1-2- تحلیل ثانویه جداول. 54

  3-2- جامعه آماری. 57

  3-3- حجم نمونه. 57

  3-4- تعریف مفاهیم. 58

  3-4-1- مفاهیم نظری. 58

  3-4-2- مفاهیم عملیاتی(شاخص ها). 60

  3-4-2-1- شاخص های مادی/فرامادی. 60

  3-4-2-2- شاخص های رشد اقتصادی و رفاه. 63

  3-4-2-3- شاخصهای ارزشی- نگرشی. 63

  3-4-2-4- شاخص امنیت سازنده. 65

  3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 65

  3-6- مراحل تجزیه و تحلیل داده ها. 66

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 68

  4-1- تطبیق سنخهای ارزشی. 72

  4-1-1- روش اول. 72

  4-1-2- روش دوم. 75

  4-1-3-روش سوم. 80

  4-1-3-1-نگرشهای دینی. 85

  4-1-3-2- نگرشهای جنسیتی. 89

  4-1-3-3-نگرشهای دینی(در ایران). 93

  4-1-3-4- نگرشهای جنسیتی(در ایران). 96

  4-2- تطبیق از منظر شاخص امنیت سازنده. 102

  4-3- آزمون مدل تحلیلی، نظری اینگلهارت طی سالهای (1382 – 1353). 104

  4-3-1- روش اول. 104

  4-3-2- روش دوم. 112

  4-3-2-1- مرحله اول. 114

  4-3-2-2- مرحله دوم. 117

  4-3-2-2-1- نگرشها و رفتارهای مذهبی. 117

  4-3-2-2-2- نگرشها و ارزشهای مربوط به جنسیت و خانواده. 124

  4-3-2-2-3- رضایت از زندگی. 132

  4-3-2-3- مرحله سوم. 136

  4-3-2-3-1-ارزشها و نگرشهای دینی. 136

  4-3-2-3-2-خانواده و جنسیت. 147

  4-3-2-3-3-رضایت از زندگی. 159

  4-3-3- روش سوم. 165

  4-4- تحلیل ابتکاری. 173

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد 179

  5-1- نتیجه‌گیری. 180

  5-2- پیشنهادات. 183

  منابع و مآخذ 185

  پیوست 188

   

  فهرست جداول

  جدول 2-1: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2000(ایالات متحده) 13

  جدول 2-2: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2000(ترکیه). 15

  جدول 2-3: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2000(اسپانیا). 15

  جدول 2-4: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 97 تا 2000(پاکستان). 15

  جدول 2-5: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2001(کره جنوبی) 16

  جدول 2-6: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 82 تا 2000(ژاپن). 16

  جدول 2-7: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 90 تا 2000(هند). 16

  جدول 2-8: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 81 تا 2000(آلمان). 17

  جدول 2-9: تغییرات در درصد مادیون و فرامادیون طی سالهای 81 تا 2000(کانادا). 17

  جدول 3- 1: بارهای ارزشهای گوناگون در کشورهای مختلف( اینگلهارت،1990؛جدول 4-1) 62

  جدول 4-1:فراوانی نسبی سنخهای ارزشی در پایان نامه محمدرضا منفرد. 72

  جدول 4-2: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایش سال 79 (ایران). 73

  جدول 4-3: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایشهای سالهای 2000 تا 2003 (جهانی) 73

  جدول 4-4: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایش سال 2000 (دانمارک. آلمان، ایرلند، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، ایالت متحده، پرتغال، یونان، اسپانیا). 74

  جدول 4-5: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایشهای سالهای 2000 تا 2003 74

  جدول 4-7: نتایج عاملهای تشکیل شده از 12 سوال اهداف و آرزوها از پیمایش 79 (ایران) 75

  جدول 4-8: عاملهای تشکیل شده از 12 سوال اهداف وآرزوها از پیمایش 79(ایران). 76

  جدول 4-9: رد یا قبول ارزش‌های یهودی مسیحی (تحلیل عوامل مولفه‌های اصلی). 80

  جدول 4-10: اهمیت خدا بر حسب سنخ ارزشی و کشور (درصد کسانی که اهمیت اندکی برای خدا متصور هستند:4 یا پایینتر در مقیاس(1-10)) (سال1981). 85

  جدول 4-11: اهمیت خدا بر حسب سنخهای ارزشی و کشور(سال 2000-2003 پیمایشهای جهانی ) 85

  جدول 4-12: نگرشهای مذهبی بر حسب سنخهای ارزشی(سال1981). 86

  جدول 4-13: نگرشهای مذهبی(اعتقاد به خدا) بر حسب سنخهای ارزشی و کشور، پیمایشهای جهانی (سال 2000-2003 ). 86

  جدول 4-14: نگرشهای مذهبی(اعتقاد به زندگی پس از مرگ) بر حسب سنخهای ارزشی و کشور ،پیمایشهای جهانی (سال 2000-2003). 87

  جدول 4-15: نگرشهای مذهبی(مذهبی شمردن خود) بر حسب سنخهای ارزشی و کشور، پیمایشهای جهانی (سال 2000-2003 ). 87

  جدول 4-16: اندیشیدن به معنا و مفهوم زندگی بر حسب سنخهای ارزشی(سال1981). 87

  جدول 4-17: اندیشیدن به معنا و مفهوم زندگی بر حسب سنخهای ارزشی، پیمایشهای جهانی(2000 – 2003 ). 88

  جدول 4-18: اندیشیدن به معنا و مفهوم زندگی بر حسب سنخهای ارزشی و کشور، پیمایشهای جهانی(2000 – 2003 ). 88

  جدول 4-19:رد همجنس بازی بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز همجنس بازی را جایز نمی شمارند، سال 1981). 89

  جدول 4-20: نگرشهای اخلاقی و اجتماعی بر حسب سنخ ارزش(سال1981). 90

  جدول 4-21:رد همجنس بازی بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز همجنس بازی را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 90

  جدول 4-22:رد فحشا بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگزفحشا را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 91

  جدول 4-23:رد سقط جنین بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز سقط جنین را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 91

  جدول 4-24:رد طلاق بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز طلاق را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 91

  جدول 4-25:رد کشتن از روی ترحم بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز کشتن از روی ترحم را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 92

  جدول 4-26:رد داشتن روابط جنسی غیر قانونی بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز داشتن روابط جنسی غیر قانونی را جایز نمی شمارند)، پیمایشهای جهانی(2000-2003). 92

  جدول 4-27: اهمیت خدا بر حسب سنخ ارزشی ‏، پیمایش79. 94

  جدول 4-28: نگرشهای مذهبی(اعتقاد به خدا) بر حسب سنخ ارزشی ، پیمایش79. 94

  جدول 4-29: نگرشهای مذهبی(اعتقاد به زندگی پس از مرگ) بر حسب سنخ ارزشی ، پیمایش79 94

  جدول 4-30: نگرشهای مذهبی(مذهبی شمردن خود) بر حسب سنخ ارزشی ، پیمایش79. 95

  جدول 4-31: اندیشیدن به معنا و مفهوم زندگی بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش79. 95

  جدول 4-32:رد همجنسبازی بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز همجنسبازی را جایز نمی شمارند)، پیمایش79. 96

  جدول 4-33:رد فحشا بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگزفحشا را جایز نمی شمارند)، پیمایش79 97

  جدول 4-34:رد سقط جنین بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز سقط جنین را جایز نمی شمارند)، پیمایش79. 97

  جدول 4-35: رد طلاق بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز طلاق را جایز نمی شمارند)، پیمایش79 97

  جدول 4-36:رد کشتن از روی ترحم بر حسب سنخ ارزشی(درصد کسانی که هرگز کشتن از روی ترحم را جایز نمی شمارند)، پیمایش79. 98

  جدول 4-37 : ادای فریضه نماز بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش 79. 99

  جدول 4-38:اهمیت خدا در زندگی بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش 79. 100

  جدول 4-39: اهمیت فرزند داشتن برای زن بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش 79. 100

  جدول 4-40: اهمیت کار بیرون از خانه برای زن بر حسب سنخ ارزشی، پیمایش 79. 100

  جدول 4-41: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایشهای جهانی(2000-2003) 102

  جدول 4-42: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایشهای جهانی(2000-2003)10 کشور غربی:. 103

  جدول 4-43: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایش79. 103

  جدول 4-44: درصد مادیون و فرامادیون و التقاطیون در پیمایش سال 79 (ایران). 110

  جدول 4-45: سوالات مشابه در 4 پیمایش سالهای 53، 74، 79 و 82(گرایشات مذهبی). 114

  جدول 4-46: سوالات مشابه در 4 پیمایش سالهای 53، 74، 79 و 82(گرایشات جنسیتی). 115

  جدول 4-47: سوالات مشابه در 4 پیمایش سالهای 53، 74، 79 و 82(رضایت از زندگی). 116

  جدول 4-48: اعتقاد به خدا بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش79. 119

  جدول 4-50: اعتقاد به روح بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش79. 119

  جدول 4-51: اعتقاد به دوزخ بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش79. 120

  جدول 4-52: اعتقاد به بهشت بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش79. 120

  جدول 4-53: انجام فرایض مذهبی بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 121

  جدول 4-54: انجام فرایض مذهبی(نماز در مسجد) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 122

  جدول 4-55: تعلق مذهبی بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 122

  جدول 4-56: اهمیت خدا در زندگی بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 123

  جدول 4-57: احساس آرامش به وسیله دین بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 124

  جدول 4-58: برتری رهبری سیاسی مردان بر زنان بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 125

  جدول 4-59: اهمیت بیشتر تحصیلات مردان نسبت به زنان بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79 125

  جدول 4-60: نتایج آماری گاما (انتخاب زن سنتی بر حسب سنخهای ارزشی)،پیمایش79. 126

  جدول 4-61: نتایج آماری گاما (انتخاب زن مدرن بر حسب سنخهای ارزشی)،پیمایش79. 127

  جدول 4-62: نتایج آماری گاما (انتخاب زن مذهبی بر حسب سنخهای ارزشی)،پیمایش79. 127

  جدول 4-63: تعداد ایده آل فرزند بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 128

  جدول 4-64: کار کردن زنان(مادری که کار نمی‌کند رابطه گرم و پایدار با فرزندانش برقرار می‌کند) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 129

  جدول 4-65: کار کردن زنان(کدبانو و خانه‌دار بودن درست به اندازه کارکردن برای دستمزد ارضاکننده است) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 129

  جدول 4-66: کار کردن زنان(زن و شوهر هر دو باید در کسب درآمد خانواده سهیم باشند) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 130

  جدول 4-67: کار کردن زنان(حس می‌کنید وجود کدام یک از خصوصیات زیر در یک زن از همه مهمتر است : کار کردن بیرون از خانه؟) بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 130

  جدول 4-68: اعتقاد به تعدد زوجات بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 131

  جدول 4-69: اعتقاد به پیروی زن از مرد بر حسب سنخهای ارزشی،پیمایش 79. 131

  جدول 4-70: رضایت از زندگی بر حسب جنس و کشور (1980-1986)(اینگلهارت،1373،جدول7-1) 133

  جدول 4-71: رضایت از زندگی و احساس خوشبختی بر حسب سن (1980-1986) (اینگلهارت،1373،جدول7-2). 134

  جدول 4-72: اهمیت درآمد خوب برای یک شغل بر حسب سنخهای ارزشی ،پیمایش 79. 136

  جدول 4-73: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایشهای جهانی(2000-2003) 167

  جدول 4-74: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب سطح درآمد، پیمایشهای جهانی(2000-2003) 167

  جدول4-75: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب طبقه اجتماعی، پیمایشهای جهانی(2000-2003) 167

  جدول 4-76: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایشهای جهانی(2000-2003)10 کشور غربی:. 168

  جدول 4-77: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب سطح درآمد، پیمایشهای جهانی(2000-2003) 10 کشور غربی:. 169

  جدول 4-78: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر طبقه اجتماعی، پیمایشهای جهانی(2000-2003) 10 کشور غربی:. 169

  جدول 4-79: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب تحصیلات، پیمایش79. 170

  جدول 4-80: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر طبقه اجتماعی، پیمایش79. 170

  جدول 4-81: فراوانی نسبی سنخهای ارزشی بر حسب سطح درآمد، پیمایش79. 170

  جدول 4-82: فراوانی نسبی جمعیت نمونه هر پیمایش بر حسب تحصیلات(طولی). 172

  جدول 4-83: فراوانی نسبی جمعیت نمونه هر پیمایش بر حسب تحصیلات(نسلی). 172

  جدول 4-83: تعداد نمونه آماری بر حسب استانهای کشور،پیمایش 79. 175

  جدول 4-84: تعداد نمونه آماری بر حسب 8 استان کشور،پیمایش 79. 176

  جدول 4-85: شاخص رفاه نسبت به استانهای کشور. 177

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1: تغییرات در درصد فرامادیون طی سالهای 53 تا 82. 111

  نمودار 4-2: درصد افرادی که بسیار به مسجد می روند(طولی). 138

  نمودار 4-3: درصد افرادی که بسیار به مسجد می روند(نسلی). 138

  نمودار 4-4: درصد افرادی که اظهار داشته اند که نماز خود رامرتب می خوانند(طولی) 138

  نمودار 4-5: درصد افرادی که اظهار داشته اند که نماز خود رامرتب می خوانند(نسلی) 139

  نمودار 4-6: درصد افرادی که برای معرفی انسان صوابکار دلایل مذهبی را عنوان نموده اند(طولی) 139

  نمودار 4-7: درصد افرادی که برای معرفی انسان صوابکار دلایل مذهبی را عنوان نموده اند(نسلی) 139

  نمودار 4-8: درصد افرادی که برای معرفی انسان گناهکار دلایل مذهبی را عنوان نموده اند(طولی) 140

  نمودار 4-9: درصد افرادی که به گویه “از قدیم گفته اند که سرنوشت هر کس روی پیشانیش نوشته شده است” پاسخ مثبت داده اند(طولی). 141

  نمودار 4-10: درصد افرادی که به گویه “از قدیم گفته اند که سرنوشت هر کس روی پیشانیش نوشته شده است” پاسخ مثبت داده اند(نسلی). 141

  نمودار 4-11: درصد افرادی که برای گویه “آینده توجه به مذهب بیشتر خواهد شد یا کمتر” پاسخ بیشتر می شود را انتخاب کرده اند(طولی). 142

  نمودار 4-12: درصد افرادی که برای گویه ” به نظر شما مردم نسبت به سابق به چه میزانی به امور دینی توجه می کنند ” پاسخ بیشتر شده است را انتخاب کرده اند(طولی). 142

  نمودار 4-13: افرادی که زیاد به زیارت اماکن متبرکه می روند(طولی). 142

  نمودار 4-14: افرادی که زیاد به مجالس روضه خوانی می روند(طولی). 143

  نمودار 4-15: فراوانی نسبی افرادی که زیاد به دعای کمیل می روند(طولی). 143

  نمودار 4-16: فراوانی نسبی افرادی که به جهان آخرت اعتقاد دارند(طولی). 144

  نمودار 4-17: فراوانی نسبی افرادی که زیاد نذر و نیاز می کنند(طولی). 144

  نمودار 4-18: فراوانی نسبی افرادی که زیاد نذر و نیاز می کنند(نسلی). 144

  نمودار 4-19: درصد افرادی که زن ایده آل خود را زن سنتی معرفی کرده اند(طولی). 147

  نمودار 4-20: درصد افرادی که زن ایده آل خود را زن سنتی معرفی کرده اند(نسلی). 148

  نمودار 4-21: درصد افرادی که زن ایده آل خود را زن مدرن معرفی کرده اند(طولی). 148

  نمودار 4-22: درصد افرادی که زن ایده آل خود را زن مدرن معرفی کرده اند(نسلی). 149

  نمودار 4-23: درصد افرادی که زن ایده آل خود را زن مذهبی معرفی کرده اند(طولی). 149

  نمودار 4-24: درصد افرادی که زن ایده آل خود را زن مذهبی معرفی کرده اند(نسلی). 149

  نمودار 4-25: درصد افرادی که اظهار داشته اند در خانواده شان تصمیمات اساسی را مرد می گیرد(طولی). 150

  نمودار 4-26: درصد افرادی که اظهار داشته اند در خانواده شان تصمیمات اساسی را همه می گیرند(طولی). 150

  نمودار 4-27: درصد افرادی که اظهار داشته اند در خانواده شان تصمیمات اساسی را همه می گیرند(نسلی). 151

  نمودار 4-28: درصد افرادی که موافق کار کردن زنان در بیرون از خانه هستند(طولی) 151

  نمودار 4-29: درصد افرادی که موافق کار کردن زنان در بیرون از خانه هستند(نسلی) 151

  نمودار 4-30: درصد افرادی که زن باحجاب را ترجیح می دهند(طولی). 152

  نمودار 4-31: درصد افرادی که زن باحجاب را ترجیح می دهند(نسلی). 152

  نمودار 4-32: درصد افرادی که با تعدد زوجات مخالفند(طولی). 153

  نمودار 4-33: درصد افرادی که با تعدد زوجات مخالفند(نسلی). 153

  نمودار 4-34: درصد افرادی که تعداد فرزند 2 و یا کمتر را به عنوان تعداد ایده ال خود بیان داشته اند(طولی). 153

  نمودار 4-35: درصئ افرادی که تعداد فرزند 2 و یا کمتر را به عنوان تعداد ایده ال خود بیان داشته اند(نسلی). 154

  نمودار 4-36: درصد افرادی که اولویت ازدواج را با فامیل می دانند(طولی). 154

  نمودار 4-37: درصد افرادی که اولویت ازدواج را با فامیل می دانند(نسلی). 154

  نمودار 4-38: درصد افرادی که برای تربیت فرزند از رفتار مسالمت آمیز استفاده می کنند(طولی) 154

  نمودار 4-39: درصد افرادی که با مهریه موافقند(طولی). 155

  نمودار 4-40: درصد افرادی که با اظهار نظر والدین در امور فرزندان پس از ازدواج موافقند(طولی). 155

  نمودار 4-41: درصد افرادی که با اظهار نظر والدین در انتخاب دوست فرزندان موافقند(طولی) 156

  نمودار 4-42: درصد افرادی که با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافقند(طولی) 156

  نمودار 4-43: درصد افرادی که سن مناسب برای ازدواج دختران را زیر 20 سال عنوان کرده اند(طولی). 157

  نمودار 4-44: درصد افرادی که معتقدند بهتر است پدر و مادر پس از ازدواج .با فرزندان زندگی کنند (طولی). 157

  نمودار 4-45: افرادی که با این گویه موافقند:در زمانی که مشاغل محدودند مردان حق بیشتری برای اخذ آن کارها دارند(طولی). 157

  نمودار 4-46: افرادی که با این گویه موافقند:در کل مردان نسبت به زنان رهبران سیاسی بهتری هستند (طولی). 158

  نمودار 4-47: درصد افرادی که از وضع مالی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 159

  نمودار 4-48: درصد افرادی که از وضع مالی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی). 159

  نمودار 4-49: درصد افرادی که در مجموع از زندگی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی) 160

  نمودار 4-50: درصد افرادی که در مجموع از زندگی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی) 160

  نمودار 4-51: درصد افرادی که از وضع سلامتی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 160

  نمودار4-52: درصد افرادی که از وضع سلامتی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی). 161

  نمودار 4-53: درصد افرادی که از وضع محیط اجتماعی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی) 161

  نمودار 4-54: درصد افرادی که از وضع محیط اجتماعی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی) 161

  نمودار 4-55: درصد افرادی که از زندگی خانوادگی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی) 162

  نمودار 4-56: درصد افرادی که از زندگی خانوادگی خود اظهار رضایت نموده اند(نسلی) 162

  نمودار 4-57: درصد افرادی که از شانس و اقبال خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 162

  نمودار 4-58: درصد افرادی که از موقعیت شغلی خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 163

  نمودار 4-59: درصد افرادی که از وضع مسکن خود اظهار رضایت نموده اند(طولی). 163

  نمودار 4-60: عوامل موفقیت از دیدگاه افراد(طولی). 164

  نمودار 4-61: عوامل موفقیت از دیدگاه افراد(نسلی). 164

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات


  1-1- طرح مسأله

  تحولات و تغییرات فرهنگی پدیده‌ای است که همواره با بشریت همراه و همنشین بوده است، پیدایش آتش، کشاورزی، خط، تولید ابزار و زایش صنعت، ظهور پیامبران، جنگ و کشورگشایی همه در تحولات و تغییرات فرهنگی انسان نقش داشته­اند.

  در چند سده اخیر, انقلاب صنعتی یکی از مهمترین دلایل و یا شاید مظهر تغییرات فرهنگی در جهان به شمار می‌رود. اما در چند دهه گذشته تغییرات اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگهای جوامع پیشرفته صنعتی را از جنبه‌های بسیار مهم دگرگون ساخته است. انگیزه‌هایی که مردم را به کار وامی‌دارد، مسائلی که سبب بروز برخورد سیاسی می‌شود و اعتقادات مذهبی مردم، نگرش آنها درباره طلاق، سقط جنین، همجنس‌بازی و اهمیتی که به داشتن بچه و تشکیل خانواده می‌دهند همه دگرگون شده است.

  انقلاب صنعتی جریانی از تغیرات با خود آورد و شکل نوینی به فرهنگهای مغرب­زمین بخشید، با گذشت سالها که از اهمیت رشد اقتصادی به منزله مهمترین هدف جوامع می‌گذرد، هم­اکنون دگرگونیهای فرهنگی هستند که جامعه پیشرفته صنعتی را هدایت می‌کنند (اینگلهارت, 1373).

  اما مظاهر انقلاب صنعتی، علی‌الخصوص مظاهر مادی آن، در چارچوب کشورهای مغرب زمین محصور نماند، بلکه با ورود اجتناب‌ناپذیر خود به همه کشورها و جوامع، تجربه‌های فرهنگی متفاوت و البته در برخی وجوه، تجربه­های مشترکی را نیز موجب شد. مسلماً جامعه ایران نیز مستثناتی بر این قاعده نبوده و نیست. پژوهش حاضر کوششی است برای مقایسه برخی وجوه تحول فرهنگی ارزشها و نگرشهای افراد در جوامع پیشرفته صنعتی با مؤلفه‌های مشابه در جامعه ایران و تطبیق نظریات پیرامون این تحولات در مورد تجربه خاص ایران.پ

  در واقع همانگونه که از عنوان پایان­نامه استنتاج می­شود مساله اصلی ما در این تحقیق تحول فرهنگی است‎‏‏، که به صورت تطبیق نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت بر ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان مطرح می­شود.

   

  آنچه که در این میان غامض است بازه زمانی این تغییرات است یا به عبارت دقیق­تر این پژوهش تحولات فرهنگی را در چه بازه زمانی مورد توجه قرار می‌دهد.

  با توجه به روش‌شناسی پژوهش (در قسمت روش‌شناسی به صورت مسبوط توضیح داده خواهد شد) یکی از روش­های این تحقیق تحلیل ثانویه پیمایش‌های ملی درباره ارزشها و نگرشهای ایرانیان است بنابراین نتایج حاصل از پیمایش‌های ملی، داده خام پژوهش حاضر به شمار می‌رود. با توجه به این موضوع که قدیمی‌ترین پیمایش انجام گرفته در کشور به سال 1353 بازمی‌گردد و اخیرترین آنها در سال 1382 انجام گرفته بازه زمانی تحقیق را تحولات فرهنگی ایرانیان از سال 1353 تا 1382 در نظر می­گیریم.

  گذشته از بحث طرح مساله، مبحث مهم بعدی در این قسمت بحث اثبات مسأله یعنی اثبات وجود تغییرات است. درواقع باید قبل از تبیین و تحلیل تغییرات فرهنگی در ایران، به اثبات این مساله پرداخت که اساسا تغییراتی رخ داده است. دلایلی که موید وجود مساله تغییرات فرهنگی می­باشد به شرح زیر است:

  • جهش‌های اقتصادی و تکنولوژیکی در جهان، ورود تکنولوژی‌های مدرن به عرصه زندگی روزمره، ورود تلویزیون و رسانه‌های جدید مانند ماهواره، اینترنت و … تحولات بسیاری را در تمام جهان باعث شده است که جامعه ایران نیز در این میان تاثیرات مشابهی را نیز پذیرا شده است.

  گذشته از تحولات جهانی، جامعه ایران طی 30 سال اخیر (1382 – 1353) تغییراتی منحصر به خود را نیز از سر گذرانده است. وقوع یک انقلاب عمیق اجتماعی و ایدئولوژیک و از سرگذراندن یکی از طولانی­ترین و فرسایشی­ترین جنگ‌ها در دهه­های اخیر، وقوع تغییراتی را در طرز فکر و نگرش افراد اجتناب ناپذیر می­نماید. از نظر شاخص‌های مدرنیزاسیون نیز، اجرای چندین برنامه توسعه (چه قبل از انقلاب و چه بعد از جنگ)، دوبرابر شدن جمعیت و 4 برابر شدن شهرنشینی (http://www.sci.org.ir ، سایت مرکز آمار ایران) و افزایش ناگهانی جوانان در چند سال اخیر، تغییرات گسترده در قیمت نفت و بالطبع تولید ناخالص ملی، به وجود آمدن کلان­شهرها و تغییرات گسترده در چهره شهرها، افزایش تولیدات و همچنین واردات به طوری که برای هر محصول چندین آلترناتیو از لحاظ مارک در بازار وجود دارد، افزایش درصد باسوادان از 48.5 درصد در قبل از انقلاب به 86.5 درصد در سال 1384(روزنامه همشهری، 20/11/84)، افزایش درصد زنان تحصیل کرده و افزایش حضور آنها در محیط کار و اجتماع و … همه و همه نشان‌دهنده تغییرات فیزیکی، جمعیتی و اجتماعی گسترده‌ای در کشورمان طی 30 سال اخیر است که با توجه به تعریف فرهنگ در نظام کنش[1]، تغیرات فرهنگی را نیز موجب شده است.

  • تقریباً می‌توان در نگرشهای سنجیده شده در تمام پیمایش‌ها، تفاوت‌های محسوسی را میان نگرشهای افراد در سنین مختلف مشاهده نمود. این به گونه‌ای است که از 186 گرایش سنجیده شده در پیمایش سال 79، 107 گرایش با مؤلفه سن همبستگی نشان می‌دهند. البته این همبستگی هیچگاه از وضعیت ضعیف و متوسط ضعیف بالاتر نمی‌رود زیرا فرآیند جامعه‌پذیری در هر حال اجازه گسست‌های بنیادی را نداده است.
  • با مراجعه به دو پیمایش مورد استفاده در این پایان‌نامه درمی‌یابیم که افراد خود به تغییرات ارزشی، نگرشی و فرهنگی خود و دیگران اذعان دارند. تغییرات ارزشهای مذهبی به عنوان یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین ارزشها و هنجارها(اینگلهارت, ص 208)، موید این ادعاست.

  در پیمایش سال (1353) به دو گویه زیر بر­می­خوریم:

  الف) به نظر شما مردم ………………………………………………

  1) بیشتر از سابق به امور دینی توجه می‌کنند

  2) کمتر از سابق به امور دینی توجه می‌کنند

  3) همین اندازه به امور دینی توجه می‌کنند.

  ب) به نظر شما در آینده توجه به مذهب بیشتر خواهد شد یا کمتر یا فرقی نمی‌کند.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۳ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 399
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد