تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8
  • بازدید دیروز : 27
  • بازدید کل : 36686

  پایان نامه کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم


  دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

  دانشکده: علوم اجتماعی

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته : علوم اجتماعی

  عنوان :

  کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم

  استاد راهنما:

  حجت الاسلام والمسلمین دکتر شمس الله مریجی

  استاد مشاور:

  حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب:

  مقدمه…………………………………………………………………. 1

  فصل اول: کلیات و مفاهیم…………………………………………… 3

  1- بیان مساله………………………………………………………… 4

  2- سؤالات اصلی و فرعی پژوهش………………………………….. 5

  الف) سؤال اصلی…………………………………………………….. 5

  ب) سؤلات فرعی پژوهش……………………………………………. 5

  3- علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده آن………………………… 5

  4- پیشینه پژوهش……………………………………………………. 6

  5- اهداف پژوهش…………………………………………………….. 8

  6- تعریف مفاهیم…………………………………………………….. 8

  1-6- تعریف دین…………………………………………………………8

  1-1-6-معنای لغوی دین……………………………………………… 8

  2-1-6-دین در قرآن…………………………………………………… 9

  3-1-6-دین در روایات……………………………………………….. 10

  4-1-6-تعاریف اصطلاحی دین و عوامل اصلی بروز اختلاف در آن….11

  1- حوزه های دین پژوهی و مسأله تعریف دین…………………… 11

  2- دین و مترادف های آن …………………………………………….12

  1-2- دین وایدئولوژی…………………………………………………. 12

  2-2- دین و ایمان……………………………………………………… 13

  3-2- دین و شریعت………………………………………………….. 14

  4-2- دین و مذهب……………………………………………………. 14

  5-2- دین و ماوراءالطبیعه…………………………………………….. 15

  3- دین و مبادی تعریف……………………………………………….. 15

  4- رهیافت­های نظری در تعریف دین………………………………….. 16

  1-4- تعاریف اصطلاحی دین از نظر دانشمندان اسلامی ………..16

  2-4- تعاریف اصطلاحی دین از نظردانشمندان غربی…………….. 18

  2-6-تعریف جامعه…………………………………………………….. 21

  3-6-تعریف کارکرد و انواع آن…………………………………………. 22

  1-3-6- مفهوم کارکرد………………………………………………….23

  2-3-6- کارکردهای مناسب و نامناسب…………………………….. 24

  3-3-6- کارکردهای آشکار و پنهان…………………………………… 25

  4-3-6-کارکرد اجتماعی………………………………………………. 26

  4-6- انسان شناسی ………………………………………………….26

  5-6- هستی شناسی………………………………………………. 27

  6-6- روش شناسی…………………………………………………… 27

  7- پیش فرض ها……………………………………………………….. 28

  8- روش پژوهش……………………………………………………….. 28

  9- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………… 29

  10- سازماندهی پژوهش…………………………………………….. 29

  فصل دوم: دیدگاه­های اساسی درباره کارکردهای دین……………. 31

  مقدمه………………………………………………………………….. 32

  دیدگاه­های اساسی در باره کارکردهای دین……………………….. 33

  1- کارکردهای دین برحسب نوع نگرش( مثبت یا منفی بودن)…… 33

  1-1- کارکردهای منفی دین…………………………………………… 34

  نقد نظریه مارکس و مارکسیست ها………………………………….. 35

  2-1- کارکردهای مثبت دین…………………………………………….. 36

  1-2-1- همیشگی بودن کارکردهای مثبت دین………………………. 36

  2-2-1- مقطعی بودن کارکردهای مثبت دین………………………….. 37

  نقد نظریه اگوست کنت…………………………………………………. 38

  2- کارکردهای دین برحسب قلمرو آن…………………………………. 40

  1-2- نظریات حداقلی دین و نقد آنها………………………………….. 40

  1-1-2-نظریه سکولاریسم……………………………………………… 40

  2-1-2- نظریه روانشناسان……………………………………………… 44

  3-1-2- نظریه جامعه شناسان…………………………………………. 46

  4-1-2- نظریه روشنفکران مذهبی……………………………………… 49

  نقد نظریات حداقلی……………………………………………………… 52

  2-2- نظریه حداکثری دین و نقد آن……………………………………… 53

  نقد نظریه حداکثری ………………………………………………………54

  3-2- نظریه اعتدالی دین………………………………………………… 55

  فصل سوم: دین و کارکردهای اجتماعی آن از دیدگاه دورکیم…………59

  بخش اول: کلیاتی درباره دورکیم………………………………………… 60

  1- زندگی و آثار دورکیم…………………………………………………… 60

  2- زمینه فکری و اندیشه­های اصلی دورکیم……………………………. 64

  3- رویکرد روش شناسی دورکیم در دین پژوهی……………………… 69

  4- هستی شناسی دورکیم…………………………………………….. 71

  5- انسان شناسی دورکیم………………………………………………. 72

  بخش دوم: کارکردهای اجتماعی دین از نظر دورکیم …………………..74

  1- دین و ابعاد آن…………………………………………………………….74

  1-1- دورکیم و بعد مناسکی دین…………………………………………. 77

  2- دین و خصوصیات آن در جوامع مختلف از نظر دورکیم……………….. 83

  1-2- دین و خصوصیات آن در جوامع ابتدایی…………………………….. 87

  2-2- دین و خصوصیات آن در جوامع صنعتی امروزی…………………… 90

  3- دورکیم و تبیین کارکردی دین………………………………………….. 95

  4- دین به مثابه نهاد اجتماعی و کارکردهای آن از نظر دورکیم……….. 99

  5- نقد نظریه دین دورکیم………………………………………………… 104

  1-5- انتقادات روش شناسانه……………………………………………. 104

  2-5- انتقادات مردم نگارانه و تجربی…………………………………….. 105

  3-5- انتقادات نظری ……………………………………………………….106

  فصل چهارم: دین و کارکردهای اجتماعی آن از دیدگاه علامه طباطبایی…109

  بخش اول: کلیاتی درباره علامه طباطبایی…………………………….. 110

  1- زندگی و آثار علامه طباطبایی…………………………………………. 110

  آثار علامه طباطبائی ……………………………………………………….112

  2- اندیشه­های اصلی علامه طباطبایی و نوآوریهای او در ابعاد مختلف…113

  3- رویکرد روش شناسی علامه طباطبایی در دین پژوهی……………. 114

  4- هستی شناسی علامه طباطبایی………………………………….. 115

  5- انسان شناسی……………………………………………………….. 116

  بخش دوم: دین و کارکردهای فردی و اجتماعی آن از دیدگاه علامه طباطبایی…118

  1- دین و ابعاد آن ……………………………………………………………118

  2- دین و نظریه فطرت علامه……………………………………………… 122

  3- دین و ماهیت اجتماعی آن……………………………………………. 124

  4- کارکردهای دین از دیدگاه علامه طباطبایی………………………….. 125

  1-4- پیش فرضهای علامه طباطبایی در بحث کارکرد دین…………….. 126

  1-1-4- حقانیت دین و خدا…………………………………………………. 126

  2-1-4- قرآن و سنت……………………………………………………….. 126

  3-1-4- سازگاری عقل و دین………………………………………………. 126

  4-1-4- شریعت سخنگو……………………………………………………. 127

  5-1-5- دو ساحتی بودن دین……………………………………………… 127

  2-4- کارکردهای فردی و اجتماعی دین از دیدگاه علامه…………………. 128

  1-2-4-کارکردهای فردی دین…………………………………………………. 128

  1-1-2-4- کارکردهای نگرشی دین…………………………………………. 128

  1- کارکردهای نگرش ایمانی در قرآن………………………………………. 130

  2- کارکردهای معرفت زایی دین…………………………………………….. 131

  1-2- خداشناسی…………………………………………………………… 132

  2-2- پیامبرشناسی………………………………………………………… 132

  1-2-2- تبیین خصوصیات پیامبران………………………………………….. 133

  2-2-2- معرفی انگیزه بعثت پیامبران ……………………………………….133

  3-2- معاد شناسی…………………………………………………………. 135

  2-1-2-4- کارکردهای دین در عرصه اخلاق …………………………………136

  1- شناخت فضائل و رذائل اخلاقی………………………………………… 138

  2- تربیت اخلاقی…………………………………………………………….. 140

  3- پشتیبانی از اصول اخلاقی و ضمانت اجرای آن……………………….. 141

  3-1-2-4- تامین سعادت دنیوی و اخروی انسان…………………………. 143

  4-1-2-4- تأمین بهداشت جسمی و روحی انسان……………………… 145

  2-2-4- کارکردهای اجتماعی دین…………………………………………. 146

  1-2-2-4- اصلاح جامعه…………………………………………………….. 146

  2-2-2-4-ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی…………………………… 147

  3-2-2-4- تنظیم زندگی اجتماعی انسان………………………………… 148

  4-2-2-4- شکوفایی تمدن و فرهنگ……………………………………….. 149

  5-2-2-4- حفظ منافع افراد ورفع اختلافات اجتماعی……………………… 150

  6-2-2-4- کارکردهای اجتماعی دین در عرصه احکام عملی(فقه)……… 151

  1-کلیاتی در باب احکام عملی…………………………………………….. 151

  1-1- معنای لغوی و اصطلاحی احکام……………………………………… 151

  2-1-موضوع و گستره احکام……………………………………………….. 151

  3-1- ابواب فقه از نظر علامه طباطبایی………………………………….. 153

  1-3-1- عبادات……………………………………………………………… 153

  2- 3-1- معاملات……………………………………………………………. 153

  3-3-1- سیاسات (احکام ):…………………………………………………154

  2- کارکردهای اجتماعی احکام دینی بر حسب ابواب فقهی…………. 154

  1-2- فقه عبادی و کارکردهای اجتماعی آن ………………………………154

  1-1-2- کارکرد اجتماعی نماز……………………………………………… 155

  2-1- 2- کارکرد اجتماعی حج……………………………………………… 156

  3-1-2- نماز، روزه و حج وسیله رفع اختلافات طبقاتی…………………. 158

  4-1-2- کارکرد اجتماعی خمس و زکات……………………………………. 158

  2-2- فقه معامله ای و کارکردهای اجتماعی آن…………………………… 159

  1-2-2- قوام و ثبات اجتماعی……………………………………………….. 159

  2-2- 2- تأمین عدالت اجتماعی……………………………………………. 161

  3-2-2- معاملات اقتصادی باطل و کارکردهای منفی آن………………… 162

  1-3-2-2- معاملات ربوی……………………………………………………… 163

  2-3-2-2- کم فروشی………………………………………………………… 164

  3-2- فقه سیاسی و کارکردهای اجتماعی آن……………………………. 165

  1-3- 2- حکومت ضامن اجرای احکام فقهی و حکومتی…………………. 166

  2-3- 2- حکومت حافظ حقوق و منافع اجتماعی انسان…………………. 171

  فصل پنجم: بررسی تطبیقی دیدگاه­ها……………………………………… 172

  بخش اول: وجوه اشتراک دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم ………………..173

  1- اشتراک در واقعیت دین……………………………………………………… 173

  2- اشتراک در کارکردهای مثبت دین………………………………………… 176

  3- اشتراک دردائمی بودن دین…………………………………………………. 176

  4- اشتراک درپیوند دین و جامعه……………………………………………….. 177

  بخش دوم: وجوه افتراق دیدگاه دورکیم وعلامه طباطبایی……………………179

  1- پیش فرض­های متفاوت در تعریف دین………………………………………. 179

  2- تفاوت در مبانی نظری ………………………………………………………..185

  1-2- تفاوت در روش شناسی…………………………………………………. 185

  2-2- تفاوت در هستی شناسی……………………………………………… 185

  3-2- تفاوت درانسان شناسی………………………………………………… 186

  3- منشأ دین……………………………………………………………………. 187

  4- نوع رابطه دین و جامعه……………………………………………………… 192

  5- رابطه دین و اخلاق…………………………………………………………. 193

  6- علت دوام دین ……………………………………………………………..195

  7- حرکت ادیان………………………………………………………………… 197

  8- کارکردهای دین برحسب برحسب قلمرو آن……………………………… 198

  9- کارکردهای اجتماعی دین بر حسب ابعاد دین………………………….. 199

  نتیجه گیری…………………………………………………………………… 206

  فهرست منابع……………………………………………………………….. 210

  الف) کتابها………………………………………………………………….. 211

  ب) پایان نامه­ ها و مقالات…………………………………………………. 217

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 443
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد