تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 11
  • بازدید دیروز : 16
  • بازدید کل : 25832

  پایان نامه کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم


  دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

  دانشکده: علوم اجتماعی

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته : علوم اجتماعی

  عنوان :

  کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم

  استاد راهنما:

  حجت الاسلام والمسلمین دکتر شمس الله مریجی

  استاد مشاور:

  حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب:

  مقدمه…………………………………………………………………. 1

  فصل اول: کلیات و مفاهیم…………………………………………… 3

  1- بیان مساله………………………………………………………… 4

  2- سؤالات اصلی و فرعی پژوهش………………………………….. 5

  الف) سؤال اصلی…………………………………………………….. 5

  ب) سؤلات فرعی پژوهش……………………………………………. 5

  3- علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده آن………………………… 5

  4- پیشینه پژوهش……………………………………………………. 6

  5- اهداف پژوهش…………………………………………………….. 8

  6- تعریف مفاهیم…………………………………………………….. 8

  1-6- تعریف دین…………………………………………………………8

  1-1-6-معنای لغوی دین……………………………………………… 8

  2-1-6-دین در قرآن…………………………………………………… 9

  3-1-6-دین در روایات……………………………………………….. 10

  4-1-6-تعاریف اصطلاحی دین و عوامل اصلی بروز اختلاف در آن….11

  1- حوزه های دین پژوهی و مسأله تعریف دین…………………… 11

  2- دین و مترادف های آن …………………………………………….12

  1-2- دین وایدئولوژی…………………………………………………. 12

  2-2- دین و ایمان……………………………………………………… 13

  3-2- دین و شریعت………………………………………………….. 14

  4-2- دین و مذهب……………………………………………………. 14

  5-2- دین و ماوراءالطبیعه…………………………………………….. 15

  3- دین و مبادی تعریف……………………………………………….. 15

  4- رهیافت­های نظری در تعریف دین………………………………….. 16

  1-4- تعاریف اصطلاحی دین از نظر دانشمندان اسلامی ………..16

  2-4- تعاریف اصطلاحی دین از نظردانشمندان غربی…………….. 18

  2-6-تعریف جامعه…………………………………………………….. 21

  3-6-تعریف کارکرد و انواع آن…………………………………………. 22

  1-3-6- مفهوم کارکرد………………………………………………….23

  2-3-6- کارکردهای مناسب و نامناسب…………………………….. 24

  3-3-6- کارکردهای آشکار و پنهان…………………………………… 25

  4-3-6-کارکرد اجتماعی………………………………………………. 26

  4-6- انسان شناسی ………………………………………………….26

  5-6- هستی شناسی………………………………………………. 27

  6-6- روش شناسی…………………………………………………… 27

  7- پیش فرض ها……………………………………………………….. 28

  8- روش پژوهش……………………………………………………….. 28

  9- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………… 29

  10- سازماندهی پژوهش…………………………………………….. 29

  فصل دوم: دیدگاه­های اساسی درباره کارکردهای دین……………. 31

  مقدمه………………………………………………………………….. 32

  دیدگاه­های اساسی در باره کارکردهای دین……………………….. 33

  1- کارکردهای دین برحسب نوع نگرش( مثبت یا منفی بودن)…… 33

  1-1- کارکردهای منفی دین…………………………………………… 34

  نقد نظریه مارکس و مارکسیست ها………………………………….. 35

  2-1- کارکردهای مثبت دین…………………………………………….. 36

  1-2-1- همیشگی بودن کارکردهای مثبت دین………………………. 36

  2-2-1- مقطعی بودن کارکردهای مثبت دین………………………….. 37

  نقد نظریه اگوست کنت…………………………………………………. 38

  2- کارکردهای دین برحسب قلمرو آن…………………………………. 40

  1-2- نظریات حداقلی دین و نقد آنها………………………………….. 40

  1-1-2-نظریه سکولاریسم……………………………………………… 40

  2-1-2- نظریه روانشناسان……………………………………………… 44

  3-1-2- نظریه جامعه شناسان…………………………………………. 46

  4-1-2- نظریه روشنفکران مذهبی……………………………………… 49

  نقد نظریات حداقلی……………………………………………………… 52

  2-2- نظریه حداکثری دین و نقد آن……………………………………… 53

  نقد نظریه حداکثری ………………………………………………………54

  3-2- نظریه اعتدالی دین………………………………………………… 55

  فصل سوم: دین و کارکردهای اجتماعی آن از دیدگاه دورکیم…………59

  بخش اول: کلیاتی درباره دورکیم………………………………………… 60

  1- زندگی و آثار دورکیم…………………………………………………… 60

  2- زمینه فکری و اندیشه­های اصلی دورکیم……………………………. 64

  3- رویکرد روش شناسی دورکیم در دین پژوهی……………………… 69

  4- هستی شناسی دورکیم…………………………………………….. 71

  5- انسان شناسی دورکیم………………………………………………. 72

  بخش دوم: کارکردهای اجتماعی دین از نظر دورکیم …………………..74

  1- دین و ابعاد آن…………………………………………………………….74

  1-1- دورکیم و بعد مناسکی دین…………………………………………. 77

  2- دین و خصوصیات آن در جوامع مختلف از نظر دورکیم……………….. 83

  1-2- دین و خصوصیات آن در جوامع ابتدایی…………………………….. 87

  2-2- دین و خصوصیات آن در جوامع صنعتی امروزی…………………… 90

  3- دورکیم و تبیین کارکردی دین………………………………………….. 95

  4- دین به مثابه نهاد اجتماعی و کارکردهای آن از نظر دورکیم……….. 99

  5- نقد نظریه دین دورکیم………………………………………………… 104

  1-5- انتقادات روش شناسانه……………………………………………. 104

  2-5- انتقادات مردم نگارانه و تجربی…………………………………….. 105

  3-5- انتقادات نظری ……………………………………………………….106

  فصل چهارم: دین و کارکردهای اجتماعی آن از دیدگاه علامه طباطبایی…109

  بخش اول: کلیاتی درباره علامه طباطبایی…………………………….. 110

  1- زندگی و آثار علامه طباطبایی…………………………………………. 110

  آثار علامه طباطبائی ……………………………………………………….112

  2- اندیشه­های اصلی علامه طباطبایی و نوآوریهای او در ابعاد مختلف…113

  3- رویکرد روش شناسی علامه طباطبایی در دین پژوهی……………. 114

  4- هستی شناسی علامه طباطبایی………………………………….. 115

  5- انسان شناسی……………………………………………………….. 116

  بخش دوم: دین و کارکردهای فردی و اجتماعی آن از دیدگاه علامه طباطبایی…118

  1- دین و ابعاد آن ……………………………………………………………118

  2- دین و نظریه فطرت علامه……………………………………………… 122

  3- دین و ماهیت اجتماعی آن……………………………………………. 124

  4- کارکردهای دین از دیدگاه علامه طباطبایی………………………….. 125

  1-4- پیش فرضهای علامه طباطبایی در بحث کارکرد دین…………….. 126

  1-1-4- حقانیت دین و خدا…………………………………………………. 126

  2-1-4- قرآن و سنت……………………………………………………….. 126

  3-1-4- سازگاری عقل و دین………………………………………………. 126

  4-1-4- شریعت سخنگو……………………………………………………. 127

  5-1-5- دو ساحتی بودن دین……………………………………………… 127

  2-4- کارکردهای فردی و اجتماعی دین از دیدگاه علامه…………………. 128

  1-2-4-کارکردهای فردی دین…………………………………………………. 128

  1-1-2-4- کارکردهای نگرشی دین…………………………………………. 128

  1- کارکردهای نگرش ایمانی در قرآن………………………………………. 130

  2- کارکردهای معرفت زایی دین…………………………………………….. 131

  1-2- خداشناسی…………………………………………………………… 132

  2-2- پیامبرشناسی………………………………………………………… 132

  1-2-2- تبیین خصوصیات پیامبران………………………………………….. 133

  2-2-2- معرفی انگیزه بعثت پیامبران ……………………………………….133

  3-2- معاد شناسی…………………………………………………………. 135

  2-1-2-4- کارکردهای دین در عرصه اخلاق …………………………………136

  1- شناخت فضائل و رذائل اخلاقی………………………………………… 138

  2- تربیت اخلاقی…………………………………………………………….. 140

  3- پشتیبانی از اصول اخلاقی و ضمانت اجرای آن……………………….. 141

  3-1-2-4- تامین سعادت دنیوی و اخروی انسان…………………………. 143

  4-1-2-4- تأمین بهداشت جسمی و روحی انسان……………………… 145

  2-2-4- کارکردهای اجتماعی دین…………………………………………. 146

  1-2-2-4- اصلاح جامعه…………………………………………………….. 146

  2-2-2-4-ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی…………………………… 147

  3-2-2-4- تنظیم زندگی اجتماعی انسان………………………………… 148

  4-2-2-4- شکوفایی تمدن و فرهنگ……………………………………….. 149

  5-2-2-4- حفظ منافع افراد ورفع اختلافات اجتماعی……………………… 150

  6-2-2-4- کارکردهای اجتماعی دین در عرصه احکام عملی(فقه)……… 151

  1-کلیاتی در باب احکام عملی…………………………………………….. 151

  1-1- معنای لغوی و اصطلاحی احکام……………………………………… 151

  2-1-موضوع و گستره احکام……………………………………………….. 151

  3-1- ابواب فقه از نظر علامه طباطبایی………………………………….. 153

  1-3-1- عبادات……………………………………………………………… 153

  2- 3-1- معاملات……………………………………………………………. 153

  3-3-1- سیاسات (احکام ):…………………………………………………154

  2- کارکردهای اجتماعی احکام دینی بر حسب ابواب فقهی…………. 154

  1-2- فقه عبادی و کارکردهای اجتماعی آن ………………………………154

  1-1-2- کارکرد اجتماعی نماز……………………………………………… 155

  2-1- 2- کارکرد اجتماعی حج……………………………………………… 156

  3-1-2- نماز، روزه و حج وسیله رفع اختلافات طبقاتی…………………. 158

  4-1-2- کارکرد اجتماعی خمس و زکات……………………………………. 158

  2-2- فقه معامله ای و کارکردهای اجتماعی آن…………………………… 159

  1-2-2- قوام و ثبات اجتماعی……………………………………………….. 159

  2-2- 2- تأمین عدالت اجتماعی……………………………………………. 161

  3-2-2- معاملات اقتصادی باطل و کارکردهای منفی آن………………… 162

  1-3-2-2- معاملات ربوی……………………………………………………… 163

  2-3-2-2- کم فروشی………………………………………………………… 164

  3-2- فقه سیاسی و کارکردهای اجتماعی آن……………………………. 165

  1-3- 2- حکومت ضامن اجرای احکام فقهی و حکومتی…………………. 166

  2-3- 2- حکومت حافظ حقوق و منافع اجتماعی انسان…………………. 171

  فصل پنجم: بررسی تطبیقی دیدگاه­ها……………………………………… 172

  بخش اول: وجوه اشتراک دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم ………………..173

  1- اشتراک در واقعیت دین……………………………………………………… 173

  2- اشتراک در کارکردهای مثبت دین………………………………………… 176

  3- اشتراک دردائمی بودن دین…………………………………………………. 176

  4- اشتراک درپیوند دین و جامعه……………………………………………….. 177

  بخش دوم: وجوه افتراق دیدگاه دورکیم وعلامه طباطبایی……………………179

  1- پیش فرض­های متفاوت در تعریف دین………………………………………. 179

  2- تفاوت در مبانی نظری ………………………………………………………..185

  1-2- تفاوت در روش شناسی…………………………………………………. 185

  2-2- تفاوت در هستی شناسی……………………………………………… 185

  3-2- تفاوت درانسان شناسی………………………………………………… 186

  3- منشأ دین……………………………………………………………………. 187

  4- نوع رابطه دین و جامعه……………………………………………………… 192

  5- رابطه دین و اخلاق…………………………………………………………. 193

  6- علت دوام دین ……………………………………………………………..195

  7- حرکت ادیان………………………………………………………………… 197

  8- کارکردهای دین برحسب برحسب قلمرو آن……………………………… 198

  9- کارکردهای اجتماعی دین بر حسب ابعاد دین………………………….. 199

  نتیجه گیری…………………………………………………………………… 206

  فهرست منابع……………………………………………………………….. 210

  الف) کتابها………………………………………………………………….. 211

  ب) پایان نامه­ ها و مقالات…………………………………………………. 217

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

    انتشار : ۱ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 315
  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

  درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

  چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

  نکات ترجمه عربی

  نکات ترجمه عربی

  جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

  دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد